วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

DM 2105


ละครหุ่น
ศึกษาความเป็นมาของศิลปะละครหุ่นในเอเชียและประเทศตะวันตก
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงหุ่น การเขียนบทละครหุ่น
และจินตนาการการสร้างสรรค์

เนื้อหา
แผนการเรียนการสอนวิชา DM 2105
แผนการเรียนการสอน DM 2105 (pp)
ความเป็นมาของละครหุ่น
ประเภทของหุ่น
ความเป็นมาและประเภทของละครหุ่น (pp)

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

DM 3505


การออกแบบและสร้างเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง
ศึกษาวิวัฒนาการของเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงทุกประเภท หน้าที่ และความสำคัญของเครื่องแต่งกายที่มีต่อการแสดง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าและการตัดเย็บ การออกแบบเสื้อผ้าและการแต่งกาย และจัดสร้างเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงทุกประเภท
เนื้อหา
แผนการเรียนการสอนวิชา DM 3505
ปริทัศน์การแต่งกายสมัยต่าง ๆ
(Costume History & Theory)
หลักการออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง
(Principle of Costume Design)
การเลือกใช้วัสดุ (Textiles & Fabric Analysis)
สีและความสัมพันธ์ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย
(Colour Theory)
รูปทรงและความสัมพันธ์ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย
(Form & Silhouette)
ขนาดและการวัดตัว
(Scale & Measurement)
การสร้างไอเดียเพื่อการออกแบบ
(Laboratory of Ideas)
การวิเคราะห์การแสดงเพื่อการออกแบบเครื่องแต่งกาย
(Performance Analysis for Costume Design)
การวิจัยสำหรับออกแบบเครื่องแต่งกาย
(Design research)

DM 3414


ละครใบ้

ศึกษาความหมายและประวิติความเป็นมาของการแสดงละครใบ้ ประเภทการแสดง หลักและวิธีการแสดงละครใบ้ประเภทต่าง ๆ ในประเทศอิตาลี อังกฤษ ฝรั่งเศส ฯลฯ และฝึกปฏิบัติการแสดงละครใบ้

เนื้อหา

แผนการเรียนการสอนวิชา DM 3414
ประวัติและพัฒนาการของละครใบ้
การเตรียมร่างกาย
ท่าทางและการสื่อความหมาย
อารมณ์และความรู้สึก
ไมม์และหน้ากาก
การสร้างคาแรคเตอร์ของตัวละคร